پشتیبانی شنبه تا چهار شنبه
( 7:30 - 14:30)
منو
فرهنگی و عمومی

فرهنگی و عمومی

آموزش های فرهنگی و عمومی به سه دسته زیر تقسیم میشود:1- آموزش های فرهنگی و اجتماعی 2-آموزش های توانمندی های اداری3-آموزش های عمومی فناوری اطالاعات

شغلی

شغلی

آموزشهاي ارتقاء شـغلی: به آموزشهايي اطالق ميشـود كه تواناییهای شـغلي)  دانش،  مهارت و نگرش ( مورد نیاز كاركنان رسمی، پیمانی و قرارداد مدت معین کار را به منظور انجام صحیح  وظایف شـغل و ارتقاء در طول  مسـیر شـغلی فراهم مینماید  و ارتقاء شـغلی آنها و تمدید قرارداد پیمانی  و مـدت معیـن کار منـوط به طی این آموزشهاسـت.

توجیهی بدو خدمت

توجیهی بدو خدمت

به آموزش هایی اطلاق می گردد که با دو هدف الف)آشنا سـاختن کارمنـدان جدیدالاسـتخدام بـا اهـداف و وظـایف
دسـتگاه اجرایـی محل خدمت آنها، قوانین و مقررات استخدامی، کلیات قانون مـدیریت خـدمات کشـوری، ب) ایجاد تواناییهای شغلی مورد نیـاز بـرای تصـدی شـغل توسط کارمنـدان جدیدالاسـتخدام در بـدو ورود بـه خـدمت طراحـی و
اجـرا مـی گـردد.

بهبود مدیریت

بهبود مدیریت

به‌ آموزش‏هايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه‌ در  راستاي‌  تعالي معنوي و حرفه‌ای مديران  در زمينه‌هاي‌  بهبود نگرش‌  و بصیرت افزایی  و توسعه‌ مهارت‏های‌ انساني‌،   ادراكي‌ و فني‌ طراحي و اجرا مي‌گردد.  طی این آموزش‏ها  بر اساس برنامه آموزش مدیران برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدت مدیریت
حرفه‏ای الزامی‏ است.

تربیت مدرس

تربیت مدرس

 در دوره تربیت مدرس شما نه تنها آگاهی خود را افزایش می‌دهید، بلکه سبب افزایش دانش و آگاهی بقیه افراد می شوید. زیرا که امر آموزش بدون شک هم برای شما و هم برای بقیه افراد جامعه فواید بسیاری خواهد داشت.یادگیری مهارت های امروزی شما را فردی توانمند می کند تا در تمام عرصه های زندگی راهکار و توانایی برای راه اندازی کسب و کار داشته باشید. پس چه بهتر که به دنبال توانمندسازی خود در حوزه های مختلف باشید.